Algemene Ledenvergadering op maandag 13 mei bij de Vink

De leden van CV de Deurzakkers worden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 mei 2013 in zaal “De Vink” te Ooij. De aanvang is 20.30 uur.

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Jaarverslag seizoen 2011-2012
 5. Financieel verslag Penningmeester Vereniging en Dansgarde
 6. Verslag Kascontrolecommissie + Benoeming nieuwe Kascommissie
 7. Begroting
 8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Zeger Stappershoef

Aftredend en herkiesbaar: Bas van Steen

                                         Femke Sanders

                                         Peter van Raaij   

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aan de vergadering bij het bestuur aanmelden.

 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door de voorzitter

Wij wensen u een prettige vergadering toe.

C.V. de Deurzakkers

Patricia van der Pol, secretaris