Ledenvergadering op maandag 19 mei 2014

Aan de leden van de Deurzakkers.  Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 mei in zaal “De Vink” te Ooij, aanvang 20.30 uur. zie de agenda hier onder.

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Jaarverslag seizoen 2012-2013
 5. Financieel verslag Penningmeester Vereniging en Dansgarde
 6. Verslag Kascontrolecommissie + Benoeming nieuwe Kascommissie
 7. Begroting
 8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Femke Sanders en Robbie Weijers

 

Aftredend en herkiesbaar:Tini Huijbers

Ivo Hendriks

Patricia van der Pol

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aan de vergadering bij het bestuur aanmelden.

 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door de voorzitter

 

Wij wensen u een prettige vergadering toe.